header

contents

Search

Tin tức & Thông báo

Right Contents

Tin tức & Thông báo

trang web ecotrade Việt Nam mở ra.

By ECOTRADE on 12/3/2012 05:45:31

trang web vn.ecotrade.org Việt ecotrade mở.

Vn.ecotrade.org là trang web cung cấp các thông tin như catalog giới thiệu sản phẩm, thông tin bán, thông tin về doanh nghiệp…bằng tiếng Việt để tiếp thị sản phẩm của các doanh nghiệp môi trường Hàn Quốc với khách hàng Việt Nam.

Khách hàng Việt Nam hy vọng sẽ làm rất nhiều công nghệ trong môi trường liên quan đến sản phẩm tùy chỉnh công nghiệp Việt Nam.

List Button
Subscribe environmental products video on ecotrade